Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 24ης Φεβρουαρίου 2010 - Menghi κατά ENISA

(Υπόθεση F-2/09)1

(Υπαλληλική υπόθεση - Έκτακτοι υπάλληλοι - Απόλυση μετά το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας - Ηθική παρενόχληση)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Riccardo Achille Menghi (Κάλιαρι, Ιταλία) (εκπρόσωπος: L. Defalque, δικηγόρος)

Καθού-εναγόμενος: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (εκπρόσωποι: E. Maurage, επικουρούμενος από τον B. Wägenbaur, δικηγόρο)

Αντικείμενο

Ακύρωση της απόφασης να μην οριστικοποιηθεί η σύμβαση του προσφεύγοντος/ενάγοντος μετά την περίοδο δοκιμασίας, καθώς και αίτημα αποκατάστασης της υλικής ζημίας και ικανοποίησης της ηθικής βλάβης.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδά του.

____________

1 - EE C 55 της 7.3.2009, σ. 53.