Talan väckt den 7 mars 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-32/12)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens tysta beslut att inte ersätta en fjärdedel av sökandens rättegångskostnader i mål F-56/09, Marcuccio mot kommissionen, vilken svaranden dömdes till i dom av den 9 juni 2011.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska:

Ogiltigförklara beslutet från Europeiska kommissionens, eller som åtminstone kan tillskrivas Europeiska kommissionen, varigenom den senare avslår sökandens ansökan av den 4 januari 2011 oavsett formen på avslaget och oavsett om avslaget är partiellt eller fullständigt.

I den mån det behövs ogiltigförklara beslutet, oavsett dess form, att avslå sökandens klagomål av den 20 juli 2011 mot beslutet att avslå ansökan av den 4 januari 2011.

I den mån det behövs fastställa att kommissionen, genom att inte prövat ansökan av den 4 januari 2011, rättsstridigt har underlåtit att genomföra tribunalens beslut av den 9 juni 2011 i mål F-56/09, Marcuccio mot kommissionen, i synnerhet punkt 4 i beslutsdelen.

Förplikta kommissionen att utbetala 3 174,87 euro till sökanden jämte 10 procent kapitaliserad ränta årligen, för det fall beloppet inte erläggs. Ränta ska utgå från och med dagen efter den dag då förevarande talan väcktes och till den dag då beloppet erläggs.

Förplikta kommissionen att till sökanden utge 10 euro per dag, från och med dagen efter den dag då förevarande talan väcktes och utan begränsning i tiden, som kommissionen underlåter att betala beloppet 3 174,87 euro eller som kommissionen underlåter att ta ställning till ansökan av den 4 januari 2011. Beloppet 10 euro ska erläggas från och med idag och ska löpa med 10 procent kapitaliserad ränta årligen till förmån för sökanden för det fall det inte erläggs med början dagen efter den dag då beloppet borde ha erlagts och fram till dess betalning sker.

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.