ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

της 8ης Φεβρουαρίου 2011

Υπόθεση F‑60/10

Fulvia Chiavegato

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Φιλικός διακανονισµός — Διαγραφή»

Αντικείμενο: Προσφυγή, ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ δυνάμει του άρθρου  106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία η F. Chiavegato ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2009, η οποία δεν την περιέλαβε στον κατάλογο των υπαλλήλων που προήχθησαν στον βαθμό AST 6 κατά την περίοδο προαγωγών 2009.

Απόφαση: Η υπόθεση F‑60/10, Chiavegato κατά Επιτροπής, διαγράφεται από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Οι διάδικοι φέρουν τα δικαστικά έξοδα σύμφωνα με τη μεταξύ τους επιτευχθείσα συμφωνία.

Περίληψη

Υπάλληλοι — Προσφυγή — Φιλικός διακανονισμός της διαφοράς ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης — Διαγραφή από το πρωτόκολλο

(ΚανονισμόςΔιαδικασίαςτουΔικαστηρίουΔημόσιαςΔιοίκησης, άρθρο 69)