A Bíróság (nagytanács) 2020. november 24-i ítélete (a Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – R. N. N. S. (C-225/19), K. A. (C-226/19) kontra Minister van Buitenlandse Zaken

(C-225/19. és C-226/19. sz. egyesített ügyek)1

(Előzetes döntéshozatal – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – Közösségi Vízumkódex – 810/2009/EK rendelet – A 32 cikk (1)–(3) bekezdése – A vízumkérelem elutasításáról szóló határozat – VI. melléklet – Formanyomtatvány – Indokolás – A tagállamok közrendjének, belső biztonságának vagy közegészségének veszélyeztetése vagy bármely tagállam nemzetközi kapcsolatainak fenyegetése – 22. cikk – Más tagállamok központi hatóságaival folytatott előzetes egyeztetési eljárás – A vízum kiadásával szemben emelt kifogás – A vízumkérelem elutasításáról szóló határozattal szembeni jogorvoslat – A bírósági felülvizsgálat terjedelme – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke – Hatékony jogorvoslathoz való jog)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Az alapeljárás felei

Felperesek: R. N. N. S. (C-225/19), K. A. (C-226/19)

Alperes: Minister van Buitenlandse Zaken

Rendelkező rész

A 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkének (2) és (3) bekezdését, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkére tekintettel, akként kell értelmezni egyrészt, hogy az előírja azon tagállam számára, amely a vízum kiadásával szemben valamely másik tagállam által emelt kifogás miatt a vízum kiadásának a 610/2013 rendelettel módosított 810/2009 rendelet 32. cikke (1) bekezdése a) pontjának vi. alpontja alapján történő megtagadásáról szóló végső döntést hozta, hogy e döntésében megjelölje, melyik tagállam emelt ilyen kifogást, továbbá az e kifogáson alapuló konkrét elutasítási indokot, feltüntetve adott esetben az említett kifogás okainak lényegét, valamint azt, hogy a vízumkérelmező melyik hatósághoz fordulhat az e másik tagállamban rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatásért, másrészt hogy amennyiben ugyanezen döntéssel szemben a 610/2013 rendelettel módosított 810/2009 rendelet 32. cikkének (3) bekezdése alapján jogorvoslati kérelmet nyújtanak be, az ezen utóbbi döntést meghozó tagállam bíróságai nem vizsgálhatják a valamely másik tagállam által a vízum kiadásával szemben emelt kifogás érdemi jogszerűségét.

____________

1 HL C 187., 2019.6.3.