Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 24. februára 2010 - Menghi/ENISA

(vec F-2/09)1

(Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Prepustenie po skončení skúšobnej doby - Morálne obťažovanie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Riccardo Achille Menghi (Cagliari, Taliansko) (v zastúpení: L. Defalque, advokát)

Žalovaná: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (v zastúpení: E. Maurage, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia, ktorým nebola schválená pracovná zmluva žalobcu po skončení skúšobnej doby, ako aj návrh na náhradu spôsobenej majetkovej a nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 55, 7.3.2009, s. 53.