Жалба, подадена на 2 юни 2013 г. — ZZ/ЕИБ

(Дело F-55/13)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: L. Isola, avvocato)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет на производството

Отмяна на доклада за атестиране на жалбоподателя за 2011 г., в частта, в която на изпълнението на задачите не е поставена оценка „изключително изпълнение на задачите“ или „много добро изпълнение на задачите“ и жалбоподателят не се предлага за повишение във функция D, както и в частта, в която се определят целите на жалбоподателя за 2012 г., отмяна на насоките относно доклада за атестиране за 2011 г. и, накрая, осъждане на ЕИБ да поправи имуществените и неимуществени вреди, които жалбоподателят счита, че е претърпял.

Искания на жалбоподателя

да се отмени a) решението от 18 декември 2012 г. в частта, в която Комитетът по жалбите съобразно член 22 от Правилника за персонала и Записка до персонала № 715 HR/P&O/2012-0103 от 29 март 2012 г. отхвърля жалбата срещу информационния доклад за 2011 г.; б) информационния доклад за 2011 г. в частта „оценка“, в частта, в която на изпълнението на задълженията не е поставена оценка „изключително изпълнение на задълженията“ или „много добро изпълнение на задълженията“ и накрая в частта, в която жалбоподателят не се предлага за повишение във функция D, както и в частта, в която се определят целите му за 2012 г.; в) всички свързани, последващи и предварителни актове, сред които повишенията, направени въз основа на записка на директора на човешки ресурси от май 2012 г., озаглавена „Процедура по оценяване и повишение на персонала за 2011 година“, като се има предвид, че въз основа на дадената от висшестоящите на жалбоподателя оценка, която се оспорва в настоящото производство, ЕИБ не е взела предвид позицията на жалбоподателя в точка „Повишения от функция E към D“,

да се отменят или да не се прилагат насоките, въведени от дирекция „Човешки ресурси“ със Записка № 709 RH/P&O/2011-0242 от 13 декември 2011 г. и съответно „Насоките за годишната оценка на персонала за 2011 година“ от 14 декември 2011 г., включително в частта, в която се предвижда, че окончателната оценка трябва да се даде словом, но не се установяват критериите, към които трябва да се придържа оценителя, за да се счете, че дадено изпълнение на задълженията е „изключително, което надхвърля очакванията“ или „много добро“ или „отговарящо на всички очаквания“,

да се осъди ответника да поправи произтеклите от това имуществени и неимуществени вреди, както и да заплати съдебните разноски.