Zadeva C‑117/13

Technische Universität Darmstadt

proti

Eugen Ulmer KG

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Bundesgerichtshof)

„Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Direktiva 2001/29/ES – Avtorska pravica in sorodne pravice – Izjeme in omejitve – Člen 5(3)(n) – Uporaba del ali predmetov sorodnih pravic v namen raziskave ali zasebnega študija – Dajanje na voljo knjige posameznim pripadnikom javnosti na temu namenjenih terminalih v javni knjižnici – Pojem dela, ki ni urejeno s ‚prodajnimi ali licenčnimi pogoji‘ – Pravica knjižnice, da digitalizira delo, ki je del njene zbirke, da ga da na voljo uporabnikom na temu namenjenih terminalih – Dajanje dela na voljo na temu namenjenih terminalih, ki omogočajo tiskanje tega dela na papir ali njegovo shranjevanje na ključ USB“

Povzetek – Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 11. septembra 2014

1.        Približevanje zakonodaj – Avtorska pravica in sorodne pravice – Direktiva 2001/29 – Usklajevanje nekaterih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi – Pravica reproduciranja, pravica priobčitve del javnosti in pravica do dajanja na voljo javnosti predmetov sorodnih pravic – Izjeme in omejitve – Uporaba v namen raziskave ali zasebnega študija del ali predmetov sorodnih pravic – Dajanje na voljo knjige posameznim pripadnikom javnosti na temu namenjenih terminalih v javni knjižnici – Delo, ki ni urejeno s prodajnimi ali licenčnimi pogoji – Pojem

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/29, člen 5(3)(n))

2.        Približevanje zakonodaj – Avtorska pravica in sorodne pravice – Direktiva 2001/29 – Usklajevanje nekaterih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi – Pravica reproduciranja, pravica priobčitve del javnosti in pravica do dajanja na voljo javnosti predmetov sorodnih pravic – Izjeme in omejitve – Pravica knjižnice, da digitalizira delo, ki jo vsebuje njena zbirka, da se da to delo uporabnikom na voljo na posebnih terminalih – Vključitev – Pogoji

(Direktiva 2001/29 Evropskega parlamenta in Sveta, člen 5(2)(c), (3)(n) in (5))

3.        Približevanje zakonodaj – Avtorska pravica in sorodne pravice – Direktiva 2001/29 – Usklajevanje nekaterih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi – Pravica reproduciranja – Izjeme in omejitve – Dajanje na voljo digitaliziranega dela na posebnih terminalih, ki omogočajo njegovo tiskanje na papir ali njegovo shranjevanje na ključ USB – Izključitev

(Direktiva 2001/29 Evropskega parlamenta in Sveta, člen 5(2)(a) in (b), in (3)(n))

1.        Pojem „prodajni ali licenčni pogoji“ iz člena 5(3)(n) Direktive 2001/29 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi je treba razlagati tako, da pomeni, da sta morala imetnik pravic in institucija, kot je javno dostopna knjižnica iz te določbe, skleniti licenčno pogodbo za zadevno delo ali pogodbo o uporabi zadevnega dela, s katero se določijo pogoji, pod katerimi ga ta institucija lahko uporablja.

Po eni strani namreč nasprotna razlaga pomeni, da bi lahko imetnik pravice z enostranskim in v bistvu diskrecijskim posredovanjem zadevni instituciji odvzel pravico do uveljavljanja te omejitve ter s tem preprečil uresničevanje njenega temeljnega cilja in spodbujanje javnega interesa, povezanega s spodbujanjem raziskav in zasebnega študija, in sicer s širjenjem znanja.

Po drugi strani se glede izjem in omejitev iz člena 5(3) Direktive 2001/29 sklicuje na dejanska pogodbena razmerja ter sklepanje in izvajanje dejanskih pogodbenih dogovorov, in ne na preproste ponudbe pogodb ali licenc.

Če bi samo to, da se predlaga sklenitev licenčne pogodbe ali pogodbe o uporabi, zadostovalo za izključitev uporabe člena 5(3)(n) Direktive 2001/29, bi lahko taka razlaga izničila velik del vsebine te omejitve, celo njen polni učinek, saj bi se, če bi se ta razlaga sprejela, navedena omejitev uporabila le za vse redkejša dela, za katera na trgu še ni ponujena elektronska različica, zlasti v obliki elektronske knjige.

(Glej točke 27, 28, 30, 32 in 35 ter točko 1 izreka.)

2.        Člen 5(3)(n) Direktive 2001/29 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi v povezavi s členom 5(2)(c) te direktive je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da država članica javno dostopnim knjižnicam iz te določbe prizna pravico, da digitalizirajo dela iz svojih zbirk, če je to dejanje reproduciranja potrebno, da se dajo ta dela uporabnikom na voljo na posebnih terminalih v prostorih te institucije.

V zvezi s to pravico priobčitve del bi bilo mogoče, da bi bil izničen velik del njene vsebine, celo njen polni učinek, če institucije, kot so javno dostopne knjižnice, ne bi imele akcesorne pravice, da digitalizirajo zadevna dela.

Poleg tega je ta pravica navedenim institucijam priznana v členu 5(2)(c) Direktive 2001/29, če gre za posebna dejanja reproduciranja.

Ta pogoj je načeloma spoštovan, če je digitalizacija nekaterih del iz zbirke potrebna za „uporabo s priobčitvijo ali dajanjem na voljo v namen raziskave ali zasebnega študija posameznim pripadnikom javnosti po temu namenjenih terminalih“, kot to določa člen 5(3)(n) Direktive 2001/29.

Poleg tega je treba obseg te akcesorne pravice digitalizacije pojasniti z razlago člena 5(2)(c) Direktive 2001/29 ob upoštevanju člena 5(5) te direktive, ki določa, da se ta omejitev uporabi le v določenih posebnih primerih, ki niso v nasprotju z normalnim izkoriščanjem dela ali drugega predmeta in ne vplivajo pretirano na legitimne interese imetnika pravic, pri čemer namen te zadnjenavedene določbe ni širitev obsega izjem in omejitev, določenih v členu 5(2) navedene direktive.

(Glej točke 43, 44, 46, 47 in 49 ter točko 2 izreka.)

3.        Člen 5(3)(n) Direktive 2001/29 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi je treba razlagati tako, da ne zajema dejanj, kot sta tiskanje del na papir ali njihovo shranjevanje na ključ USB, ki jih uporabniki opravijo na posebnih terminalih, nameščenih v javno dostopnih knjižnicah iz te določbe. Taka dejanja pa se lahko v posameznem primeru dovolijo na podlagi nacionalne zakonodaje, s katero so bile prenesene izjeme ali omejitve, določene v členu 5(2)(a) ali (b) navedene direktive, če so pogoji iz teh določb izpolnjeni v vsakem zadevnem primeru.

Ta dejanja reproduciranja v nasprotju z nekaterimi postopki digitalizacije dela tudi ne morejo biti dovoljena na podlagi akcesorne pravice, ki izhaja iz povezanih določb členov 5(2)(c) in 5(3)(n) Direktive 2001/29, saj niso potrebna za omogočanje dajanja tega dela uporabnikom na voljo na posebnih terminalih v skladu s pogoji iz teh določb.

(Glej točki 54 in 57 ter točko 3 izreka.)