Жалба, подадена на 4 януари 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-3/12)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя обезщетение за вредите, които той счита, че е претърпял поради прекомерната продължителност на производството за признаване на сериозното заболяване, от което е засегнат.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението, с което Комисията отхвърля искането, отправено от жалбоподателя до ОН на 23 ноември 2010 г.,

да се отмени записка № HR.D.2/MB/ls/Ares(2011) 74616 от 24 януари 2011 г., получена лично от жалбоподателя на 3 март 2011 г., а от негово доверено лице — не по-рано от 25 февруари 2011 г.,

quatenus oportet, да се отмени актът, независимо от неговата форма, с който Комисията отхвърля административната жалба, подадена от жалбоподателя до ОН на 20 май 2011 г. срещу решението за отхвърляне на искането от 23 ноември 2010 г. и за отмяна на това отхвърляне, както и за уважаване на посоченото искане от 23 ноември 2010 г.,

доколкото е необходимо, да се установи фактът, че производството по искането от 25 ноември 2002 г., отправено от жалбоподателя до Комисията, е продължило повече от пет години,

доколкото е необходимо да се обяви, че към датата на подаване на искането от 23 ноември 2010 г. продължителността на главното производство е надхвърлила разумния срок и дори само поради тази причина е прекомерна и незаконосъобразна,

вследствие на това да се осъди Комисията да поправи имуществените и неимуществени вреди, понесени несправедливо от жалбоподателя, до датата на искането от 23 ноември 2010 г. поради неразумната, прекомерна и незаконосъобразна продължителност на главното производство като му изплати сумата от 10 000 EUR или друга сума, която Съдът на публичната служба счете за справедлива,

да се осъди Комисията да изплати на жалбоподателя, считано от деня, следващ деня, в който искането от 23 ноември 2010 г. е постъпило в Комисията и до действителното изплащане на сумата от 10 000 EUR, лихвите върху посочената сума с годишна капитализация с годишен лихвен процент 10 % или с друг лихвен процент, който Съдът на публичната служба счете за справедлив,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.