Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 23. januar 2013 – Katrakasas mod Kommissionen

(Sag F-24/11) 1

(Personalesag – interne udvælgelsesprøver KOM/INT/OLAF/09/AD 8 og KOM/INT/OLAF/09/AD 10 – bekæmpelse af svig – fornyet prøvelse af afgørelsen om adgang til den mundtlige prøve – fornyet prøvelse af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten – anbringende om, at meddelelsen om udvælgelsesprøven er ulovlig – betingelser om eksamensbeviser og erhvervserfaring – reglen om anonymitet – tilsidesættelse af vedtægtens artikel 31 – magtfordrejning – emne for den skriftlige prøve, som favoriserer en kategori af ansøgere – adfærd udvist af et medlem af udvælgelseskomitéen i forbindelse med den mundtlige prøve)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Nicolas Katrakasas (Bruxelles, Belgien) (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved B. Eggers og P. Pecho, som befuldmægtigede, derefter ved B. Eggers, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af udvælgelseskomitéens afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten i forbindelse med udvælgelsesprøve KOM/INT/OLAF/09/AD8

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Nicolas Katrakasas bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 152 af 21.5.2011, s. 33.