Sag anlagt den 5. marts 2018 – Braesch m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-161/18)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Anthony Braesch (Luxembourg, Luxembourg), Trinity Investments DAC (Dublin, Irland), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Caymanøerne), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman) og Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (ved advokaterne M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella og L. Prosperetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Kommissionens afgørelse C(2017) 4690 final af 4. juli 2017 i Sag SA.47677 (2017/N) 1 annulleres.

Subsidiært annulleres den nævnte afgørelse, for så vidt som den vedrører FRESH-instrumenterne 2 .

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Domstolen træffer enhver anden foranstaltning, som den måtte finde passende, herunder foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse i henhold til artikel 89, stk. 3, og/eller bevisoptagelse i henhold til artikel 91, stk. 1, litra (b), i Rettens procesreglement.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne fremsat fem anbringender.

Første anbringende vedrører Kommissionens uberettigede pålæggelse af en delt bevisbyrde vedrørende en forebyggende rekapitalisering i strid med artikel 18 og 21 i forordning (EU) nr. 806/2014 (begrundelsesmangel). 3

Andet anbringende vedrører Kommissionens uberettigede krav om ophævelse af FRESH-aftalerne (åbenbar retlig og faktisk fejl i medfør af Bankmeddelelsen fra 2013 4 , tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og ligebehandlingsprincippet, begrundelsesmangel).

Tredje anbringende vedrører den anfægtede afgørelses forskelsbehandling af FRESH-havere (tilsidesættelse af retten til ligebehandling, som er beskyttet i artikel 20 og 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (herefter »chartret«) og artikel 14 og 12. tillægsprotokol til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (herefter »EMRK«), åbenbart urigtigt skøn og begrundelsesmangel).

Fjerde anbringende vedrører den anfægtede afgørelses tilsidesættelse af FRESH-havernes ejendomsret (tilsidesættelse af ejendomsretten som beskyttet i henhold til chartrets artikel 17 og artikel 1 i første tillægsprotokol til EMRK samt begrundelsesmangel).

Femte anbringende vedrører Kommissionens undladelse af at indlede den formelle undersøgelsesprocedure, selv om der var alvorlig tvivl om, hvorvidt foranstaltningerne var forenelige med EU-retten (tilsidesættelse af artikel 108, stk. 2 og 3, TEUF, tilsidesættelse af artikel 4, stk. 3 og 4, i Rådets forordning 2015/1589, 5 åbenbart urigtigt skøn og begrundelsesmangel).

____________

1     EUT 2018, C 40, s. 7.

2     Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (en slags obligation).

3     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15.7.2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT 2014, L 225, s. 1).

4     Kommissionens meddelelse om statsstøttereglernes anvendelse fra den 1.8.2013 på støtteforanstaltninger til fordel for banker i forbindelse med finanskrisen (»Bankmeddelelsen«) (EUT 2013, C 216, s. 1).

5     Rådets forordning (EU) 2015/1589 af 13.7.2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT 2015, L 248, s. 9).