Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Τσεχική Δημοκρατία) στις 19 Φεβρουαρίου 2021 – RegioJet a. s. κατά České dráhy a.s.

(Υπόθεση C-104/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Αιτούν δικαστήριο

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτούσα: RegioJet a. s.

Καθής: České dráhy a.s.

Προδικαστικά ερωτήματα

Αποτελούν «εγκατάσταση για την παροχή υπηρεσιών», κατά την έννοια του άρθρου 3, [σημείο] 11, της οδηγίας 2012/341 , οι ευρισκόμενοι στον χώρο των σιδηροδρομικών σταθμών υλικοί φορείς έντυπων πληροφοριών για τους επιβάτες;

Κατά το άρθρο 288 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύει η οδηγία 2012/34 την České dráhy a. s. ως κράτος εν ευρεία εννοία; Μπορούν οι ιδιώτες να αντιτάξουν στην České dráhy a. s. το άμεσο αποτέλεσμα οδηγίας η οποία δεν έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο ή έχει μεταφερθεί εσφαλμένα;

____________

1 Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ 2012, L 343, σ. 32).