Žaloba podaná dne 17. prosince 2020 – Evropská komise v. Slovenská republika

(Věc C-683/20)

Jednací jazyk: slovenština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: R. Lindenthal a M. Noll-Ehlers, zmocněnci)

Žalovaná: Slovenská republika

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Slovenská republika tím, že nevypracovala akční plány a neodeslala Komisi přehled akčních plánů pro 445 hlavních silničních úseků, porušila čl. 8 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 ve spojení s přílohou VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES1 ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí;

určil, že Slovenská republika tím, že nevypracovala akční plány a neodeslala Komisi přehled akčních plánů pro 16 hlavních železničních úseků, porušila čl. 8 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 ve spojení s přílohou VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí, a

uložil Slovenské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle čl. 8 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí měla Slovenská republika zajistit vypracování akčních plánů pro hlavní silniční úseky (tj. silnice, po kterých projede více než tři miliony vozidel za rok) a hlavní železniční úseky (tj. železniční trati, po kterých projede více než 30 000 vlaků za rok) na svém území nejpozději do 18. července 2013. Podle čl. 10 odst. 2 ve spojení s přílohou VI téže směrnice pak měla Slovenská republika zajistit, aby přehledy akčních plánů byly odeslány Komisi do 18. ledna 2014.

Slovenská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 8 odst. 2 směrnice a z čl. 10 odst. 2 směrnice ve spojení s přílohou VI směrnice, ve vztahu k 445 hlavním silničním úsekům a k 16 hlavním železničním úsekům, které předtím oznámila Komisi.

____________

1 Úř. věst. 2002, L 189, s. 12; Zvl. vyd. 15/07, s. 101.