31. oktoobril 2007 esitatud hagi - Vinci versus Euroopa Keskpank

(Kohtuasi F-130/07)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Fiorella Vinci (Schöneck, Saksamaa) (esindaja: advokaat B. Karthaus)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hageja nõuded

tuvastada, et kostja 5. märtsi 2007. aasta kirja (07) 139a H KK7bk HEAL, 5. märtsi 2007. aasta kirja (07) 139b H KK7bk HEAL, Dr Schön'i poolt välja antud "Medical Certificate'i" salvestamine isikutoimikusse, samuti Deutsche Klinik für Diagnostik'u 01. aprilli 2007. aasta uuringutulemuse hageja tervisliku seisundi kohta lisamine toimikusse, on õigusvastane;

tuvastada, et kostja 3. septembri 2007. aasta teade (07) 772 PSR JMC/cc APPE, millega kostja keeldub punktis 1 nimetatud dokumentides kustutamast isikuandmeid on õigusvastane;

tuvastada, et kostja 5. märtsi 2007. aasta otsus viia läbi arstlik kontroll, on tühine;

mõista kostjalt hageja kasuks välja 10 000 €;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub oma esimeses väites tuvastada, et selles nimetatud dokumentide lisamine ta isikutoimikusse või sellest eraldi (peetud) meditsiinilisesse toimikusse, on õigusvastane.

Teises väites palub hageja tuvastada, et kostja keeldumine kustutada õigusvastaselt saadud isikuandmeid, on õigusvastane. Hageja väidab, et Euroopa Keskpanga (EKP) personalieeskirja punkt 5.13.4, mis ei näe ette alust töödelda neid isikuandmeid, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2002. aasta määruse (edaspidi: määrus nr 45/2001) nr 45/2001 artiklis 10 ja mis vastupidi määruse nr 45/2001 artikli 10 punktile 2b ei sätesta mingit eesmärki, mis selle töötluse vajalikuks teeks, välistab meditsiiniliste andmete kogumise ja säilitamise.

Kolmandas väites taotletakse komisjoni 5. märtsi 2007. aasta otsuse tühistamist, millega hagejale määrati arstliku kontrolli läbiviimine. Hageja arust tuleneb tühisus nii kaalutlusõiguse rikkumisest kui ka kui ka oluliste vorminõuete rikkumisest, mis tulenevad personalieeskirjade punktist 5.13.4. See näeb ette, et ainult Euroopa Keskpanga juures asuval Medical Adviser'il on õigus rakendada edasisi meditsiinilisi meetmeid nt uuringuid, seda ei tohi aga nõuda hageja otsene ülemus.

Lisaks nõutakse mittevaralise kahju hüvitamist, mis tekkis hagejal seeläbi, et ta pidi alluma ulatuslikule arstlikule kontrollile ilma, et selleks oleks olnud piisav õiguslik alus.

____________