Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 13. februāra spriedums - Guarneri pret Komisiju

(lieta F-62/06) 1

Ierēdņi - Atalgojums - Ģimenes pabalsti - Apgādājamā bērna pabalsts - Valstīs piešķirtajiem pabalstiem piemērojamais pārklāšanās novēršanas princips

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Daniela Guarnieri, Woluwe-Saint-Étienne (Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Curall un D. Martin)

Priekšmets

Pirmkārt, Komisijas 2005. gada 5. augusta lēmuma, ar kuru atbilstoši Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punktā paredzētajam pabalstu pārklāšanās novēršanas principam no prasītājas saņemtajiem ģimenes pabalstiem atskaita Beļģijā piešķirto bāreņa pensiju, un, otrkārt, iecēlējinstitūcijas 2006. gada 14. februāra lēmuma, ar ko noraida sūdzību, kuru prasītāja iesniegusi par apstrīdēto lēmumu, atcelšana

Rezolutīvā daļa

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2005. gada 5. augusta lēmumu tiktāl, ciktāl ar to Beļģijā piešķirtās bāreņa pensijas summu, ko saņēmusi Guarnieri kundze, atskaita no viņai izmaksātā apgādājamā bērna pabalsta;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 165, 15.07.2006., 35. lpp.