Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Włochy) w dniu 18 lutego 2021 r. – SG / Autonome Provinz Bolzano

(Sprawa C-103/21)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SG

Druga strona postępowania: Autonome Provinz Bolzano

Pytania prejudycjalne

Czy zatwierdzona decyzją Komisji SA.32113 (2010/N) z dnia 25 lipca 2012 r. pomoc w wymiarze 80% na budowę małych elektrowni wodnych wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na własny użytek na potrzeby bacówek i chat na obszarze położonym w wysokich Alpach, których podłączenie do sieci elektroenergetycznej nie jest wykonalne bez odpowiednich nakładów technicznych i finansowych, wygasła w dniu 31 grudnia 2016 r.?

W przypadku udzielenia na to pytanie odpowiedzi twierdzącej:

2.1)    Czy należy wówczas zbadać dodatkowo, czy wykładni art. 20 rozporządzenia (UE) 2015/15891 należy dokonywać w ten sposób, że w przypadku nadużyć w stosowaniu pomocy Komisja powinna wydać decyzję o odzyskaniu pomocy przed podjęciem działania przez organy krajowe?

2.2)    Czy należy zbadać, czy wspomniana pomoc jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE, ponieważ jest przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych regionów gospodarczych, lub też czy może ona zakłócać konkurencję oraz wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi?

____________

1 Rozporządzenie Rady z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. 2015, L 248, s. 9).