Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 11 maj 2011 - Leyla Ecem Demirkan mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-221/11)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Leyla Ecem Demirkan

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Tolkningsfrågor

Omfattas även friheten att motta tjänster av begreppet den fria handeln med tjänster i den mening som avses i artikel 41.1 i tilläggsprotokollet till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet av den 23 november 19701?

För det fall att fråga 1 ska besvaras jakande: Gäller friheten att motta tjänster enligt artikel 41.1 i tilläggsprotokollet också turkiska medborgare som i likhet med klaganden vill resa in i Förbundsrepubliken Tyskland, inte för att motta en konkret tjänst utan för att under en vistelse på högst tre månader besöka släktingar, och som åberopar blotta möjligheten att motta tjänster i Tyskland?

____________

1 - EGT L 293, 1972, s. 4; svensk specialutgåva, område 11, volym 1, s. 130.