TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. birželio 29 d.

Byla F‑42/09

Anne Esneau-Kappé

prieš

Europos policijos biurą (Europolą)

„Viešoji tarnyba — Europolo personalas — Darbo sutarties nepratęsimas — Neterminuota sutartis — Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 6 straipsnis — Teisės į gynybą paisymo principas“

Dalykas: Pagal Konvencijos, grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija) 40 straipsnio 3 dalį ir Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 93 straipsnio 1 dalį pareikštas ieškinys, kuriuo A. Esneau‑Kappé prašo panaikinti 2008 m. birželio 12 d. Europolo sprendimą atsisakyti sudaryti su ja neterminuotą darbo sutartį ir 2009 m. sausio 7 d. Europolo sprendimą atmesti jos skundą dėl šio 2008 m. birželio 12 d. sprendimo.

Sprendimas: Panaikinti 2008 m. birželio 12 d. sprendimą, kuriuo Europolas atsisakė sudaryti su ieškove neterminuotą darbo sutartį. Priteisti iš Europolo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Sąjungos teisė — Principai — Teisė į gynybą

2.      Pareigūnai — Europolo tarnautojai — Tarnautojo administraciniam statusui poveikio turintis sprendimas — Atsižvelgimas į asmens byloje nesančius duomenis — Neteisėtumas

(Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 6 ir 23 straipsniai)

3.      Pareigūnai — Europolo tarnautojai — Tarnautojo administraciniam statusui poveikio turintis sprendimas — Atsižvelgimas į asmens byloje nesančius duomenis — Lemiama įtaka — Panaikinimas — Sąlygos

(Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 23 straipsnis)

1.      Teisės į gynybą paisymas yra esminis procedūrinis reikalavimas, kurio pažeidimo klausimą teismas gali iškelti savo iniciatyva. Jis taip pat yra vienas pagrindinių Sąjungos teisės principų bet kurioje asmens atžvilgiu pradėtoje procedūroje, kurioje gali būti priimtas aktas šio asmens nenaudai, ir jį reikia užtikrinti, net jeigu nėra atitinkamą procedūrą reglamentuojančių teisės aktų. Šis principas reikalauja, jog kiekvienas asmuo, kurio nenaudai gali būti priimtas sprendimas, turėtų galimybę tinkamai pareikšti savo nuomonę dėl duomenų, kuriais prieš jį gali būti remiamasi atitinkamame akte. Iš teisės į gynybą paisymo principo kylanti teisė susipažinti su dokumentais reiškia, kad administracija turi pateikti atitinkamam tarnautojui visus dokumentus, kuriais gali būti grindžiamas jos sprendimas.

(žr. 54 ir 55 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1991 m. gegužės 7 d. Sprendimo Interhotel prieš Komisiją, C‑291/89, Rink. p. I‑2257, 14 punktas; 2004 m. sausio 7 d. Sprendimo Aalborg Portland ir kt. prieš Komisiją, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P ir C‑219/00 P, Rink. p. I‑123, 68 ir 71 punktai; 2006 m. lapkričio 9 d. Sprendimo Komisija prieš De Bry, C‑344/05 P, Rink. p. I‑10915, 37 ir 38 punktai; 2007 m. gruodžio 6 d. Sprendimo Marcuccio prieš Komisiją, C‑59/06 P, neskelbiamo Rinkinyje, 46 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2000 m. kovo 15 d. Sprendimo Cimenteries CBR ir kt. prieš Komisiją, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95–T‑32/95, T‑34/95–T‑39/95, T‑42/95–T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95–T‑65/95, T‑68/95–T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 ir T‑104/95, Rink. p. II‑491, 487 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. rugsėjo 11 d. Sprendimo Bui Van prieš Komisiją, F‑51/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑289 ir II‑A‑1‑1533, dėl kurio pateiktas apeliacinis skundas Europos Sąjungos Bendrajame Teisme (byla T‑491/08 P), 77 punktas.

2.       Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 23 straipsniu siekiama užtikrinti Europolo tarnautojų teisę į gynybą, užkertant kelią tam, kad administracijos priimti sprendimai, darantys poveikį tarnautojo situacijai ir karjerai, būtų pagrįsti su jo kompetencija, našumu ar elgesiu susijusiais faktais, nenurodytais jo asmens byloje. Todėl tokiais faktiniais duomenimis pagrįstas sprendimas prieštarauja šių nuostatų garantijoms ir turi būti panaikintas, nes buvo priimtas taikant neteisėtą procedūrą.

Sprendimas, priimtas specialioje šių nuostatų 6 straipsnyje ir 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo dėl Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 6 straipsnio įgyvendinimo 7 straipsnyje numatytoje procedūroje, kuri taikoma sudarant neterminuotas sutartis, gali paveikti Europolo tarnautojo administracinį statusą ir dėl to yra asmens nenaudai priimtas sprendimas. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad toks sprendimas gali būti priimamas tik laikantis teisės į gynybą paisymo principo.

(žr. 56 ir 58 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1972 m. birželio 28 d. Sprendimo Brasseur prieš Parlamentą, 88/71, Rink. p. 499, 11 punktas; 1987 m. vasario 12 d. Sprendimo Bonino prieš Komisiją, 233/85, Rink. p. 739, 11 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2003 m. vasario 6 d. Sprendimo Pyres prieš Komisiją, T‑7/01, Rink. VT p. I‑A‑37 ir II‑239, 70 ir 72 punktai; 2005 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Cwik prieš Komisiją, T‑155/03, T‑157/03 ir T‑331/03, Rink. VT p. I‑A‑411 ir II‑1865, 50 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. birželio 28 d. Sprendimo Bianchi prieš ETF, F‑38/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑183 ir II‑A‑1‑1009, 48 punktas.


3.       Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 23 straipsnio ir teisės į gynybą paisymo principo pažeidimas nelemia akto panaikinimo, nebent įrodoma, jog dokumentai, kurie nebuvo pateikti tarnautojui, galėjo turėti lemiamą įtaką dėl jo administracijos priimtam sprendimui.

Atsižvelgiant į tai, vertinimo forma, kurioje ne tik pakartojama atitinkamo asmens vertinimo ataskaitoje esanti informacija, bet yra su jo kompetencija, našumu ir elgesiu susijusių skilčių ir pateikiamas šio asmens sutarties nepratęsimo poveikio tinkamai Europolo veiklai vertinimas, gali turėti lemiamą įtaką šiam sprendimui.

(žr. 62–66 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1996 m. lapkričio 12 d. Sprendimo Ojha prieš Komisiją, C‑294/95 P, Rink. p. I‑5863, 67 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. vasario 6 d. Sprendimo Wunenburger prieš Komisiją, T‑246/04 ir T‑71/05, Rink. VT p. I‑A‑2‑21 ir II‑A‑2‑131, 149 punktas.