Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven kasacionen săd (Bulharsko) 5. novembra 2020 – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad/TOTO S.p.A – Costruzioni Generali, Viani Lavori S.p.A

(vec C-581/20)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vărchoven kasacionen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Žalované: TOTO S.p.A – Costruzioni Generali, Viani Lavori S.p.A

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/20121 vykladať v tom zmysle, že konanie, aké je opísané v tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania, sa má úplne alebo čiastočne považovať za občiansku alebo obchodnú vec v zmysle článku 1 ods. 1 tohto nariadenia?

2.    Má sa po uplatnení práva podať návrh na nariadenie predbežných opatrení/ochranných opatrení, o ktorom súd, ktorý má právomoc rozhodovať vo veci samej, už rozhodol, vychádzať z toho, že súd, na ktorom bol podaný návrh na nariadenie predbežných opatrení na tom istom základe, a to podľa článku 35 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012, nemá právomoc od okamihu, v ktorom sa predložia dôkazy o tom, že súd, ktorý má právomoc rozhodovať vo veci samej, rozhodol o tomto návrhu?

3.    Pokiaľ z odpovedí na prvé dve prejudiciálne otázky vyplynie, že súd, na ktorom bol podaný návrh podľa článku 35 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012, má právomoc, majú sa podmienky na nariadenie ochranných opatrení podľa článku 35 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 vykladať autonómne? Je potrebné neuplatniť ustanovenie, ktoré v prípade, akým je prejednávaný prípad, nepripúšťa nariadenie ochranného opatrenia proti verejnoprávnej inštitúcii?

____________

1     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1).