PERSONALERETTENS KENDELSE

(Anden Afdeling)

16. marts 2011

Sag F-21/10

Luigi Marcuccio

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – erstatningssøgsmål – ulovlighed – fremsendelse af en skrivelse vedrørende sagsomkostningerne i en sag til den advokat, der repræsenterede sagsøgeren i den pågældende sag – søgsmål, der er åbenbart ugrundet – procesreglementets artikel 94«

Angående: Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106a, hvorved Luigi Marcuccio har nedlagt påstand dels om annullation af Kommissionens afgørelse om at afvise hans krav om erstatning for den skade, som han angiveligt skulle være blevet forvoldt derved, at Kommissionen til hans repræsentant i den sag, der gav anledning til den kendelse, som De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans afsagde den 17. maj 2006 i sag T-241/03, Marcuccio mod Kommissionen, fremsendte en skrivelse vedrørende betaling af sagsomkostningerne i den pågældende sag, dels om, at Kommissionen tilpligtes at betale ham erstatning.

Udfald: Europa-Kommissionen frifindes, idet søgsmålet er åbenbart ugrundet. Sagsøgeren bærer sagens omkostninger. Sagsøgeren betaler Personaleretten 2 000 EUR.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – søgsmål – erstatningssøgsmål – påstand om annullation af den administrative afgørelse om at meddele afslag på ansøgningen om erstatning

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

2.      Retspleje – sagsomkostninger – omkostninger påført Personaleretten unødvendigt eller af ond vilje som følge af, at en tjenestemands søgsmål har karakter af åbenbart misbrug

(Personalerettens procesreglement, art. 94)

1.      En annullationspåstand rettet mod en institutions afgørelse om at afslå et krav om erstatning under den administrative fase kan ikke vurderes uafhængigt af erstatningspåstanden.

(jf. præmis 19 og 20)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 14. oktober 2004, sag T-256/02, I mod Domstolen, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis

2.      Det fremgår af artikel 94 i Personalerettens procesreglement, at har Retten afholdt udgifter, som kunne have været undgået, navnlig i tilfælde hvor søgsmålet har karakter af åbenbart misbrug, kan den pålægge den part, som har givet anledning til udgifterne, at erstatte disse helt eller delvist, dog således at erstatningen ikke kan overstige 2 000 EUR.

Denne bestemmelse bør bringes i anvendelse i et tilfælde, hvor der er anlagt et søgsmål af en tjenestemand, der tidligere har anlagt et meget stort antal søgsmål ved Unionens retsinstanser, hvor det i det mindste delvist har været åbenbart, at de skulle afvises, eller de har været åbenbart ugrundede, og hvis nye søgsmål klart har karakter af at være unødvendigt eller at være udtryk for ond vilje, idet sagsøgeren har valgt at anlægge en retssag uden nogen berettigelse.

(jf. præmis 33, 35 og 36)

Henvisning til:

Domstolen: 9. december 2009, sag C-513/08 P, Marcuccio mod Kommissionen; 9. december 2009, sag C-528/08 P, Marcuccio mod Kommissionen

Retten i Første Instans: 9. september 2008, sag T-143/08, Marcuccio mod Kommissionen; 9. september 2008, sag T-144/08, Marcuccio mod Kommissionen; 26. juni 2009, sag T-114/08 P, Marcuccio mod Kommissionen; 28. september 2009, sag T-46/08 P, Marcuccio mod Kommissionen

Den Europæiske Unions Ret: 23. marts 2010, sag T-16/09 P, Marcuccio mod Kommissionen; 28. oktober 2010, sag T-32/09 P, Marcuccio mod Kommissionen

Personaleretten: 11. maj 2007, sag F-2/06, Marcuccio mod Kommissionen; 6. december 2007, sag F-40/06, Marcuccio mod Kommissionen; 14. december 2007, sag F-21/07, Marcuccio mod Kommissionen; 4. november 2008, sag F-18/07, Marcuccio mod Kommissionen; 4. november 2008, sag F-87/07, Marcuccio mod Kommissionen: 18. februar 2009, sag F-70/07, Marcuccio mod Kommissionen; 31. marts 2009, sag F-146/07, Marcuccio mod Kommissionen, der er genstand for appel ved den Europæiske Unions Ret, sag T-239/09 P; 20. juli 2009, sag F-86/07, Marcuccio mod Kommissionen, der er genstand for appel ved den Europæiske Unions Ret, sag T-402/09 P; 7. oktober 2009, sag F-122/07, Marcuccio mod Kommissionen; 7. oktober 2009, sag F-3/08, Marcuccio mod Kommissionen