Věc C74/16

Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

v.

Ayuntamiento de Getafe

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid)

„Řízení o předběžné otázce – Státní podpory – Článek 107 odst. 1 SFEU – Pojem ‚státní podpora‘ – Pojmy ‚podnik‘ a ‚hospodářská činnost‘ – Další podmínky pro použití čl. 107 odst. 1 SFEU – Článek 108 odst. 1 a 3 SFEU – Pojmy ‚existující podpory‘ a ‚nové podpory‘ – Smlouva ze dne 3. ledna 1979 uzavřená mezi Španělským královstvím a Svatým stolcem – Daň ze staveb, zařízení a stavebních prací – Osvobození od daně ve prospěch nemovitostí katolické církve“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 27. června 2017

1.        Hospodářská soutěž – Unijní pravidla – Podnik – Pojem – Výkon hospodářské činnosti – Pojem – Církevní instituce vykonávající pedagogické činnosti – Vzdělávací činnosti zapadající do systému veřejného vzdělávání a financované z veřejného rozpočtu – Vyloučení – Vzdělávací činnosti organizované samotnou institucí, které nejsou dotovány státem – Zahrnutí

(Článek 107 odst. 1 SFEU)

2.        Hospodářská soutěž – Unijní pravidla – Podnik – Pojem – Výkon hospodářské činnosti – Církevní instituce vykonávající hospodářské a nehospodářské činnosti – Nehospodářské činnosti financované z veřejného rozpočtu – Povinnost vést oddělené účetnictví, aby byly vyloučeny křížové dotace

(Článek 107 odst. 1 SFEU)

3.        Hospodářská soutěž – Unijní pravidla – Podnik – Pojem – Výkon hospodářské činnosti – Církevní instituce vykonávající hospodářské a nehospodářské činnosti – Osvobození od daně ve prospěch nemovitostí uvedené instituce – Osvobození od daně spadající do působnosti pravidel hospodářské soutěže – Podmínka – Nemovitosti určené alespoň částečně k výkonu hospodářských činností

(Článek 107 odst. 1 SFEU)

4.        Podpory poskytované státy – Pojem – Zvýhodnění příjemců – Zásah státu, který snižuje náklady, jež obvykle zatěžují rozpočet podniku – Zahrnutí

(Článek 107 odst. 1 SFEU)

5.        Podpory poskytované státy – Pojem – Poskytnutí výhody ze státních prostředků přičitatelné státu – Osvobození od daně stanovené vnitrostátní právní úpravou – Zahrnutí

(Článek 107 odst. 1 SFEU)

6.        Podpory poskytované státy – Ovlivnění obchodu mezi členskými státy – Narušení hospodářské soutěže – Kritéria pro posouzení – Podpory menšího významu

(Článek 107 odst. 1 SFEU; nařízení Komise č. 1998/2006, článek 2)

7.        Podpory poskytované státy – Existující podpory a nové podpory – Pojem

(Článek 108 odst. 1 SFEU)

8.        Podpory poskytované státy – Pojem – Poskytnutí zvýhodněného daňového zacházení určitým podnikům ze strany veřejných orgánů – Osvobození od daně ze staveb, zařízení a stavebních prací ve prospěch nemovitostí katolické církve – Zahrnutí – Podmínky

(Článek 107 odst. 1 SFEU)

1.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 41–50, 55–58)

2.      Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 51)

3.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 52–54, 59–62)

4.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 65–68)

5.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 74–77)

6.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 78–84)

7.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 86–89)

8.      Takové osvobození od daně, jako je osvobození dotčené v původním řízení, které se vztahuje na kongregaci katolické církve, pro účely stavebních prací prováděných na nemovitosti určené k výkonu činností, které nemají čistě náboženský účel, může spadat pod zákaz stanovený v čl. 107 odst. 1 SFEU, pokud a v rozsahu, v němž jsou tyto činnosti hospodářské, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.

(viz výrok)