Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 13 december 2012 – Honnefelder mot kommissionen

(Mål F-42/11)(1 )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Ogiltigförklaring av ett beslut fattat av uttagningskommittén – Verkställande av lagakraftvunnen dom – Legalitetsprincipen – Invändning om rättsstridighet riktad mot ett beslut att återuppta ett allmänt uttagningsprov)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Stephanie Honnefelder (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten C. Bode)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis B. Eggers och P. Pecho, därefter av advokaten B. Eggers)

Saken

Personalmål – Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande i uttagningsprov EPSO/AD/26/05

Domslut

Talan ogillas.

Stephanie Honnefelder ska bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta en tredjedel av Stephanie Honnefelders rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 183, 25.6.2011, s. 34.