ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

23 януари 2008 година

Дело F-123/07

Chantal De Fays

срещу

Комисия на Европейските общности

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑жа De Fays иска да се отмени докладът за развитие на кариерата ѝ за 2005 г., както и да се осъди Комисията да заплати обезщетение за неимуществените вреди, претърпени в резултат на забавянето при изготвяне на посочения доклад и вследствие на повтарянето на оценки в този доклад, които не отразявали в достатъчна степен действителното ѝ представяне

Решение: Заличава дело F‑123/07, De Fays/Комисия от регистъра на Съда на публичната служба. Комисията понася разумните разходи и съдебните разноски, направени от жалбоподателката. Комисията понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(членове 69 и 74 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)