25. aprillil 2006 esitatud hagi - Martin Avendo jt versus komisjon

(Kohtuasi F-45/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Javier Martin Avendo jt (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Jaune)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse keeldumine hagejate kandmisest 2005. aasta edutamise raames palgaastmetele A*10 ja B*10 edutatud ametnike nimekirja, mis on 23. novembri 2005. aasta Information administrative'ist nr 85-2005 kaudselt tulenev otsus;

nimetada ametisse nimetavale asutusele vaidlustatud otsuste tühistamise tagajärjed ja eelkõige hagejate palgaastme ümbermääramine vastavalt palgaastmeks A*10 tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 2005 ja palgaastmeks B*10 tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2005;

teise võimalusena paluda esiteks kostjal tunnistada hagejad nende järgmisel edutamisel edutatavateks vastavalt palgaastmele A*10 ja B*    10, ja teiseks kohustada kostjat hüvitama hagejatele vastavalt palgaastmele A*10 alates 1. märtsist 2005 ja palgaastmele B*10 alates 1. jaanuarist 2005 edutamata jätmisest tekkinud kahju;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad on varasema palgaastme A7 ja B2 ametnikud. Uue personalieeskirja jõustumisel kehtestati personalieeskirja XIII lisa artikli 2 alusel nende palgaastmeks vastavalt A*8 ja B*8. Nad väidavad, et nende karjäär on sellega aeglustunud, kuna uue palgaastmete süsteemiga lisati varasemate palgaastmete A7 (nüüd A*8) ja A6 (nüüd A*10) ning B2 (nüüd B*8) ja B1 (nüüd B*10) vahele täiendavad palgaastmed A*9 ja B*9.

Oma hagi toetuseks väidavad hagejad, et personalieeskirjade XIII lisa artikli 2 kohaldamine nende suhtes, võtmata seejuures ühtegi meedet nende karjäärile tekitatud kahju hüvitamiseks, on õigusvastane. See õigusvastasus põhineb eelkõige personalieeskirjade artiklis 6 sätestatud uute ja vanade karjääristruktuuride samaväärsuse põhimõtte rikkumisel. Viimase kohaselt oleks ametisse nimetav asutus pidanud kandma hagejad 2005. aasta edutamise raames palgaastmetele A*10 ja B*10 edutatavate ametnike nimekirja.

Samuti leiavad hagejad, et nende suhtes on rikutud võrdse kohtlemise põhimõtet võrreldes nende palgaastme A7 ja B2 kolleegidega, keda edutati enne uute personalieeskirjade jõustumist.

Viimasena väidavad hagejad, et esiteks on rikutud nende õiguspärast ootust, mis tekkis nõukogu ja komisjoni lubaduse alusel, mille kohaselt ei kaasne uue karjääristruktuuriga nende töötingimuste halvenemine, ja teiseks on rikutud selle alusel neile tekkinud õigust, ning samuti on tegemist võimu kuritarvitamisega.

____________