PERSONALDOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 12 oktober 2010

Mål F-49/09

Eberhard Wendler

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Avgångspension – Skyldighet att öppna ett bankkonto i bosättningslandet – Fritt tillhandahållande av tjänster – Grunden allmän ordning – Likhetsprincipen”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och 152 EA, varigenom Eberhard Wendler, tidigare tjänsteman vid kommissionen, yrkar ogiltigförklaring av beslutet att förelägga honom att meddela kommissionen ett bankkontonummer i sitt bosättningsland för att hans avgångspension ska kunna utbetalas dit.

Avgörande: Talan ogillas. Eberhard Wendler ska bära sina egna rättegångskostnader samt ersätta kommissionens rättegångskostnader. Europeiska unionens råd ska bära sina egna rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Pensioner – Avgångspension – Betalning

(Tjänsteföreskrifterna, bilagorna VII, artikel 17, och VIII, artikel 45 tredje stycket)

Pensionerade tjänstemän respektive tjänstemän i aktiv tjänst behandlas olika vad gäller utbetalning av de belopp de har rätt till. Enligt artikel 45 tredje stycket i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna ska samtliga förmåner till en pensionerad tjänsteman som är bosatt i en medlemsstat obligatoriskt utbetalas till en bank i bosättningslandet. Motsvarande regel för tjänstemän i aktiv tjänst, som föreskrivs i artikel 17.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna, enligt vilken utbetalningen till tjänstemannen ska ske på den ort där han tjänstgör, kan däremot uppdelas i två delar. I artikel 17.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna föreskrivs dels en möjlighet för tjänstemannen att få en del av sin lön överförd till en annan medlemsstat genom den institution där han tjänstgör. Belopp som får överföras är; för barn som går i en utbildningsanstalt i en annan medlemsstat, ett belopp per underhållsberättigat barn som högst motsvarar det utbildningstillägg som erhålls för barnet, och regelbundna betalningar till andra personer bosatta i den berörda medlemsstaten, om tjänstemannen kan visa att han har förpliktelser mot vederbörande enligt ett domstols- eller förvaltningsbeslut. Oberoende av de möjligheter som ges enligt artikel 17.2 i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna har tjänstemannen vidare enligt artikel 17.4 rätt att regelbundet få en del av lönen överförd till en annan medlemsstat, utan tillämpning av någon koefficient. Denna överföring får inte överstiga 25 % av tjänstemannens grundlön.

Denna skillnad mellan pensionerade tjänstemän och tjänstemän i aktiv tjänst får dock inte ge upphov till en rättsstridig diskriminering i den mån dessa två kategorier av tjänstemän befinner sig i situationer som objektivt sett är olika. Medan pensionerade tjänstemän fritt får välja bosättningsland, är tjänstemän i aktiv tjänst enligt artikel 20 i tjänsteföreskrifterna skyldiga att vara bosatta på anställningsorten eller på ett sådant avstånd från den att de inte hindras i tjänsteutövningen. Med undantag för dem vars tjänstgöringsort ligger i det land de är medborgare i, presumeras tjänstemän i aktiv tjänst ha band till åtminstone två olika medlemsstater, nämligen den medlemsstat de är medborgare i och den medlemsstat där tjänstgöringsorten är belägen. Eftersom pensionerade tjänstemän fritt kan välja bosättningsort, kan de däremot inte göra gällande en sådan presumtion även om de, på grund av ett personligt val, får bosätta sig i en annan medlemsstat än den de är medborgare i och, om de pensionerats före den 1 maj 2004, åtnjuta den korrigeringskoefficient som är tillämplig på bosättningsstaten.

(se punkterna 43 och 44)