Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. studenoga 2020. uputio Varhoven administrativen sad (Bugarska) – „AKZ – Burgas” EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Burgas”

(predmet C-602/20)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Varhoven administrativen sad

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: „AKZ – Burgas” EOOD

Tuženik: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika”

Prethodna pitanja

Protivi li se pravu Unije nacionalni propis poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, koji zakonske zatezne kamate koje treba platiti prilikom povrata doprinosa za socijalno osiguranje prikupljenih protivno pravu Unije ograničava na one koje teku počevši od sljedećeg dana nakon podnošenja zahtjeva za povrat glavnice?

Protivi li se pravu Unije, osobito načelima ekvivalentnosti i djelotvornosti, nacionalni propis poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, koji zakonske zatezne kamate koje treba platiti prilikom povrata obveznih doprinosa za socijalno osiguranje naplaćenih protivno pravu Unije ograničava na one koje teku počevši od sljedećeg dana nakon podnošenja zahtjeva za povrat tih neosnovano naplaćenih/prikupljenih doprinosa pa do njihova povrata?

____________