Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Philip Morris versus komisjon

(kohtuasi T-796/14)1

(Juurdepääs dokumentidele – Määrus (EÜ) nr 1049/2001 – Dokumendid, mis on koostatud tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist käsitleva direktiivi vastuvõtmise ettevalmistuste käigus – Dokumentidega tutvumise keelamine – Kohtumenetluse ja õigusnõustamise kaitsega seotud erand – Otsustamisprotsessi kaitsega seotud erand – Ülekaalukas üldine huvi)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Philip Morris Ltd (Richmond, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid K. Nordlander ja M. Abenhaïm)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Baquero Cruz ja F. Clotuche-Duvieusart)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada Euroopa Komisjoni 24. septembri 2014. aasta otsus Ares (2014) 3142109 osas, milles keeldutakse hagejale andmast täielik juurdepääs taotletud dokumentidele, välja arvatud nendes sisalduvatele isikuandmetele.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Philip Morris Ltd-lt.

____________

1 ELT C 56, 16.2.2015.