Определение на Съда на публичната служба от 4 май 2016 г. — Bandieri/Комисия

(Дело F-91/12)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 331, 27.10.2012 г., стр. 33.