UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 11. marca 2013

Vec F‑17/12

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby – Vlastnoručný podpis advokáta odlišný od podpisu nachádzajúceho sa na origináli žaloby zaslanej poštou – Zmeškanie lehoty na podanie žaloby – Zjavná neprípustnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou L. Marcuccio najmä navrhuje, aby mu bol zaplatená náhrada škody, ktorá mu údajne vznikla z dôvody dĺžky konania týkajúceho sa jeho žiadosti z 25. novembra 2002, pričom podaniu originálu žaloby poštou predchádzalo 8. februára 2012 zaslanie dokumentu, označeného ako kópia originálu žaloby podanej poštou, faxom do kancelárie Súdu pre verejnú službu, ktorej bol tento dokument doručený v ten istý deň

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.

Abstrakt

1.      Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Vlastnoručný podpis advokáta – Podstatné pravidlo, ktoré treba uplatňovať striktne – Neexistencia – Neprípustnosť

(Štatút Súdneho dvora, článok 19 tretí odsek, článok 21 prvý odsek a príloha I, článok 7 ods. 1; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 34 ods. 1)

2.      Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby – Vlastnoručný podpis advokáta odlišný od podpisu nachádzajúceho sa na origináli žaloby zaslanej poštou – Dôsledok – Nezohľadnenie dátumu doručenia faxom na účely posúdenia dodržania lehoty na podanie žaloby

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 34; služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 3)

1.      Z článku 19 tretieho odseku a z článku 21 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora vyplýva, že každý žalobca sa musí nechať zastupovať osobou oprávnenou na tento účel a že na súdy Únie možno v dôsledku toho podať iba žalobu podpísanú touto osobou. Podľa článku 7 ods. 1 prílohy I Štatútu Súdneho dvora sa tieto ustanovenia uplatňujú aj v konaní na Súde pre verejnú službu. Ani Štatút Súdneho dvora, ani Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu však neupravujú žiadnu odchýlku alebo výnimku z tejto povinnosti.

Požiadavka vlastnoručného podpisu zástupcu žalobcu totiž na účely právnej istoty zabezpečuje pravosť žaloby a vylučuje riziko, že žaloba nie je dielom advokáta alebo poradcu oprávneného na tento účel. Táto osoba takto ako pomocník spravodlivosti plní podstatnú úlohu, ktorú jej zveruje Štatút Súdneho dvora a Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, čím výkonom svojho povolania umožňuje prístup žalobcu k Súdu pre verejnú službu. Túto požiadavku preto treba považovať za podstatné formálne pravidlo a treba ju uplatňovať striktne, takže následkom jej nedodržania je neprípustnosť žaloby.

(pozri body 22 a 23)

Odkaz:

Súdny dvor: 5. decembra 1996, Lopes/Súdny dvor, C‑174/96 P, bod 8 a tam citovaná judikatúra

Súd prvého stupňa: 23. mája 2007, Parlament/Eistrup, T‑223/06 P, body 50 až 52

2.      Na účely predloženia originálu každého procesného podania v stanovených lehotách v sporoch v rámci verejnej služby Únie článok 34 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu neumožňuje zástupcovi dotknutého účastníka konania pripojiť dva rôzne vlastnoručné podpisy, jeden na dokument zasielaný faxom do kancelárie tohto súdu a druhý na originál, ktorý bude poslaný poštou alebo predložený osobne v tejto kancelárii, a to dokonca ani vtedy keď sú oba podpisy pravé.

Za týchto okolností, ak sa zdá, že sa na origináli podania, ktorý je fyzicky predložený kancelárii do desiatich dní po tom, čo bol v kópii zaslaný Súdu pre verejnú službu faxom, nenachádza ten istý podpis ako na odfaxovanom dokumente, treba skonštatovať, že do kancelárie tohto súdu boli doručené dve rôzne procesné podania, každé s vlastným podpisom, aj keď tento podpis pripojila tá istá osoba. Keďže zaslanie textu poslaného faxom nespĺňa podmienky právnej istoty vyžadované článkom 34 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, nemožno na účely dodržania lehoty na podanie žaloby zohľadniť dátum zaslania dokumentu poslaného faxom.

Okrem toho lehota na podanie žaloby je stanovená článkom 91 ods. 3 služobného poriadku, od ktorého sa Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu nemôže odchýliť. V dôsledku toho je dôležité, aby bol originál žaloby vyhotovený najneskôr do konca tejto lehoty. Z tohto pohľadu je poslanie faxom nielen spôsobom prenosu, ale umožňuje tiež preukázať, že originál žaloby doručený do kancelárie tohto súdu po uplynutí lehoty už bol v lehote na podanie žaloby vyhotovený.

(pozri body 25 – 27)

Odkaz:

Súdny dvor: 22. septembra 2011, Bell & Ross BV/ÚHVT, C‑426/10 P, body 37 až 43