Sag anlagt den 22. december 2006 - Pascual García mod Kommissionen

(Sag F-145/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: César Pascual García (Madrid, Spanien) (ved avocats B. Cortese og C. Cortese)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 7. april 2006 fra generaldirektøren for JRC-Joint Research Center ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (JRC), som blev meddelt sagsøgeren den 17. april 2006, for så vidt som sagsøgerens ansøgning til stillingen i stillingsopslag KOM/2005/2969 - B/3/B*11 - JRC.1.04-IHCP - Ispra ikke blev imødekommet, og for så vidt som der blev tilføjet en anmærkning i reservelisten for udvælgelsesprøve EPSO/B/23/04 1, hvorved Kommissionens tjenestegrene underrettes om, at sagsøgeren ikke opfylder betingelserne for at deltage i nævnte udvælgelsesprøve.

Om fornødent: Annullation af den af Kommissionens ansættelsesmyndighed trufne afgørelse af 22. september 2006, som blev meddelt sagsøgeren den 13. november 2006, om afslag på sagsøgerens klage nr. R/4000/06.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som bestod den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/B/23/04, blev ikke ansat af JRC, idet centrets generaldirektør var af den opfattelse, at sagsøgeren ikke opfyldte de i udvælgelsesprøven opstillede betingelser for at deltage heri.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet anført, at den anfægtede afgørelse: i) er behæftet med et misbrug af processuelle beføjelser, for så vidt som der heri er sket en uretmæssig ændring af den bedømmelse af hans eksamensbeviser og erhvervserfaring, som blev foretaget af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøven, og dette uden at udvælgelseskomitéen har anlagt et åbenbart urigtigt skøn; ii) tilsidesætter de retlige rammer, som blev fastsat i meddelelsen om udvælgelsesprøven; iii) er behæftet med et åbenbart urigtigt skøn samt med en alvorlig begrundelsesmangel som følge af dens ulogiske karakter; iv) tilsidesætter princippet om beskyttelse af den berettigede forventning.

Sagsøgeren har subsidiært anført, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter ligebehandlingsprincippet. Såfremt tilsidesættelsen af dette princip følger af bestemmelserne i meddelelsen om udvælgelsesprøven, skal denne erklæres ulovlig som omhandlet i artikel 241 EF.

____________

1 - Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/B/23/04 om oprettelse af en ansættelsesreserve af teknikere (B 5/B 4) inden for forskning og teknik (EUT C 81 A af 31.3.2004, s. 17).