Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2010 r. - AD przeciwko Komisji

(Sprawa F-46/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AD (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat E. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzyznaniu stronie skarżącej dodatku na gospodarstwo domowe.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji PMO z dnia 13 listopada 2009 r. o nieprzyznaniu stronie skarżącej dodatku na gospodarstwo domowe, przewidzianego w art. 1 ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego;

w każdym razie stwierdzenie nieważności decyzji PMO z dnia 9 września 2009 r. o nieprzyznaniu stronie skarżącej dodatku na gospodarstwo domowe, przewidzianego w art. 1 ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego w zakresie w jakim decyzję tą można uznać za akt niekorzystny;

dodatkowo, na wypadek gdyby Sąd stwierdził, że art. 1 ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego zezwalał organowi upoważnionemu do zawierania umów (AHCC) na odmowę przyznania stronie skarżącej dodatku na gospodarstwo domowe z uwagi na niemożność zawarcia małżeństwa przez jej partnera z powodu jego orientacji seksualnej, traktowanej niekorzystnie w prawie krajowym tegoż partnera stwierdzenie niezgodności z prawem art. 1 ust. 2 lit. c) pkt iv) załącznika VII do regulaminu pracowniczego z tego względu, że zawiera on odesłanie do prawa państwa członkowskiego dla celów oceny możności zawarcia małżeństwa i w konsekwencji odmowa zastosowania tej przesłanki w niniejszym przypadku;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________