A Bíróság (második tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Supreme Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peter Nowak kontra Data Protection Commissioner

(C-434/16. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – 95/46/EK irányelv – A 2. cikk a) pontja – A „személyes adatok” fogalma – A vizsgázó által szakmai vizsgán adott írásbeli válaszok – A vizsgáztató e válaszokra vonatkozó megjegyzései – A 12. cikk a) és b) pontja – Az érintett személy hozzáféréshez és helyesbítéshez való jogának terjedelme)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court

Az alapeljárás felei

Felperes: Peter Nowak

Alperes: Data Protection Commissioner

Rendelkező rész

A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének a) pontját akként kell értelmezni, hogy az alapügy körülményeihez hasonló körülmények között valamely vizsgázó által egy szakmai vizsga során adott írásbeli válaszok és a vizsgáztató e válaszokra vonatkozó esetleges megjegyzései e rendelkezés értelmében személyes adatoknak minősülnek.

____________

1 HL C 364., 2016.10.3.