Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 11 mei 2010 - Maxwell / Commissie

(Zaak F-55/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Detachering in belang van de dienst - Verlof om redenen van persoonlijke aard - Kosten voor huisvesting en scholing - Beroep tot schadevergoeding - Aansprakelijkheid voor fout - Ongerechtvaardigde verrijking)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Allan Maxwell (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om vergoeding van de schade die verzoeker heeft geleden tijdens zijn verlof om redenen van persoonlijke aard, opgenomen om de functie van "EU Senior Adviser" uit te oefenen bij de Organisatie voor de ontwikkeling op energiegebied van het Koreaanse schiereiland, welke schade het gevolg is van de niet-vergoeding van kosten voor huisvesting en scholing

Dictum

Het beroep van Maxwell wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 180 van 1.8.2009, blz. 64.