Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 16. februārī iesniedza Amtsgericht Bremen (Vācija) – DM/CTS Eventim AG & Co. KGaA

(Lieta C-96/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Bremen

Pamatlietas puses

Prasītājs: DM

Atbildētāja: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/83/ES 1 16. panta l) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka patērētāju atteikuma tiesību nepiemērošanai ir pietiekami, ja tirgotājs patērētājam pakalpojumu saistībā ar brīvā laika pasākumiem nesniedz tieši, bet gan patērētājam pārdod tiesības piekļūt šādam pakalpojumam?

____________

1     Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV 2011, L 304, 64. lpp.).