Žaloba podaná 2. apríla 2009 - Breige Martin/Europol

(vec F-38/09)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Breige Martin (Dublin, Írsko) (v zastúpení: P. de Casparis)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia z 12. júna 2008, ktorým sa žalobkyňa informuje o nemožnosti ponúknuť jej trvalé zamestnanie ako aj rozhodnutia zo 7.januára 2009, ktorým sa zamietla jej sťažnosť podaná proti prvému rozhodnutiu

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 12. júna 2008, ktorým žalovaný informuje žalobkyňu, že jej nemôže ponúknuť trvalé zamestnanie, ako aj rozhodnutie o sťažnosti vydané dňa 7. januára 2009, ktorým sa námietky podané žalobkyňou proti rozhodnutiu z 12. júna 2008 zamietli ako nedôvodné,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________