Жалба, подадена на 26 февруари 2008 г. - Bennet и др. / СХВП

(Дело F-19/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Kelly-Marie Bennet (Mutxamel, Испания) и други (представител: G. Vandersanden, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар

Предмет и описание на спора

От една страна отмяна на обявленията за открити конкурси OHIM/AD/02/07 и OHIM/AST/02/07, доколкото тези обявления отнемат на жалбоподателите всякаква възможност да фигурират в списък с резерви, след като са били задължени да участват в тези конкурси вследствие на клауза за прекратяване, вмъкната незаконно за тази цел в безсрочните им договори. От друга страна, обезщетяване на неимуществените вреди, претърпени от жалбоподателите.

Искания на жалбоподателите

да се постанови отмяна на обявленията за открити конкурси OHIM/AD/02/07 и OHIM/AST/02/07,

да се осъди ответникът да поправи неимуществените вреди, претърпени от жалбоподателите, оценени по справедливост на сумата в размер поне на 25 000 EUR за всеки жалбоподател, без да се изключва възможността тази сума да се промени в хода на производството,

да се осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар да заплати съдебните разноски.

____________