Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 юни 2012 г. — Mocová/Комисия

(Дело F-41/11)1

(Публична служба — Срочно наети служители — Неподновяване на срочен договор — Право на преценка — Член 8 от Условията за работа на другите служители на Съюза — Член 4 от Решението на генералния директор на OLAF от 30 юни 2005 г. относно новата политика във връзка с назначаването и заетостта на срочно наетите служители на OLAF — Максимална продължителност на договорите със срочно наети служители)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Dana Mocová (Брюксел, Белгия) (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. S. Orlandi, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis и адв. É. Marchal)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет на делото

Искане за отмяна на решението на Генералния директор на OLAF да отхвърли искането на жалбоподателя за продължаване на договора му на срочно нает служител по смисъла на член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася собствените си съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 282, 24.9.2011 г., стр. 51.