Acțiune introdusă la 3 iunie 2021 – Comisia Europeană/Republica Slovacă

(Cauza C-342/21)

Limba de procedură: slovaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Noll-Ehlers, R. Lindenthal, agenți)

Pârâtă: Republica Slovacă

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că, prin depășirea sistematică și prelungită a valorilor-limită zilnice permise ale PM10 începând din 2005 în zona SKBB01, Banskobystrický kraj (regiunea Banská Bystrica, Slovacia) (cu excepția anului 2016) și în aglomerarea SKKO0.1 Košice (Slovacia) (cu excepția anilor 2009, 2015 și 2016), Republica Slovacă nu și-a îndeplinit obligația care îi revenea în temeiul articolului 13 alineatul (1) coroborat cu anexa XI la Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa1  ;

constatarea faptului că, prin neprevederea în planurile de protecție a calității aerului a unor măsuri potrivite, astfel încât perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință în zona SKBB01, Banskobystrický kraj (regiunea Banská Bystrica, Slovacia) și în aglomerarea SKKO02 Košický kraj (regiunea Košice, Slovacia), Republica Slovacă nu și-a îndeplinit obligația care îi revenea în temeiul articolului 23 alineatul (1) al doilea paragraf coroborat cu anexa XV la Directiva 2008/50/CE;

obligarea Republicii Slovace la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Directiva 2008/50/CE stabilește valoarea-limită a PM10 pentru concentrația zilnică (50 μg/m³). Valoarea zilnică a concentrației nu poate fi depășită de mai mult de 35 de ori pe an calendaristic. Republica Slovacă a încălcat în mod sistematic și prelungit articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2008/50 în zona Banskobystrický kraj (regiunea Banská Bystrica, Slovacia) și în aglomerarea Košice (Košice, Slovacia), cum rezultă din rapoartele anuale privind calitatea aerului, prelungite de Republica Slovacă în temeiul articolului 27 din directivă.

Articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2008/50/CE stabilește în plus că atunci când, în anumite zone sau aglomerări, nivelul poluanților în aerul înconjurător depășește orice valoare-limită, statele membre se asigură că sunt întocmite planuri pentru aceste zone sau aglomerări pentru respectarea valorii-limită respective, precizate în anexa XI. În eventualitatea unor depășiri a acelor valori-limită al căror termen de atingere a expirat deja, planurile privind calitatea aerului stabilesc măsurile potrivite, astfel încât perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință. Comisia susține că Republica Slovacă nu și-a respectat obligația de întocmire a planurilor privind calitatea aerului în eventualitatea depășirii valorilor-limită în zona Banskobystrický kraj (regiunea Banská Bystrica, Slovacia), în zona Košice (regiunea Košice, Slovacia) și în aglomerarea Košice (Košice, Slovacia), planuri care să stabilească măsurile potrivite astfel încât perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință. Această încălcare provine însă din faptul că în aceste două zone și în aglomerarea menționată, Republica Slovacă a încălcat în mod sistematic și prelungit articolul 13 alineatul (1), depășind valorile-limită zilnice pentru PM10. În plus, rezultă de asemenea o încălcare a articolului 23 alineatul (1) ca urmare a planurilor necorespunzătoare privind calitatea aerului, a strategiei insuficiente de protecție a calității aerului, a lipsei măsurilor suplimentare și a reglementării slovace insuficiente.

____________

1 JO 2008, L 152, p. 1.