Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa F-67/11)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu żądania skarżącego dotyczącego wykonania przez stronę pozwaną wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie F-56/09 i naprawienia szkody, którą skarżący miał ponieść.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku z dnia 28 lutego 2011 r.;

w zakresie w jakim okaże się to niezbędne, stwierdzenie nieważności pisma z dnia 24 czerwca 2011 r.;

stwierdzenie, że Komisja Europejska niezgodnie z prawem zaniechała podjęcia środków wykonawczych w stosunku do pkt 2 sentencji wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie F-56/09 w szczególności w odniesieniu do zniszczenia zdjęć, o których mowa we wspomnianym punkcie sentencji oraz przekazania skarżącemu informacji o ich zniszczeniu;

zasądzenie od Komisji Europejskiej na rzecz skarżącego kwoty 2831 EUR tytułem naprawienia wyrządzonej szkody wynikającej z braku przyjęcia środków wykonawczych w stosunku do wyroku z dnia 9 czerwca 2010 r. wraz z odsetkami od tej kwoty w wysokości 10% rocznie z coroczną kapitalizacją naliczanymi od następnego dnia po wniesieniu skargi do dnia, w którym skarżący otrzyma wspomnianą kwotę 2831 EUR;

zasądzenie od Komisji Europejskiej na rzecz skarżącego kwoty 12 EUR/dzień za każdy kolejny dzień braku przyjęcia przez Komisję w okresie od następnego dnia po wniesieniu skargi do 180 dnia następującego po dniu 4 marca 2011 r. środków wykonawczych w stosunku do wyroku z dnia 9 czerwca 2010 r. wraz z odsetkami od wspomnianej kwoty 12 EUR/dzień w wysokości 10% rocznie z coroczną kapitalizacją naliczanymi od 181 dnia następującego po dniu 4 marca 2011 r. do dnia, w którym skarżący otrzyma wspomnianą kwotę 12 EUR/dzień;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 15 EUR/dzień za każdy kolejny dzień braku przyjęcia przez Komisję w okresie od 181 dnia następującego po dniu 4 marca 2011 r. do 270 dnia następującego po dniu 4 marca 2011 r. środków wykonawczych w stosunku do wyroku z dnia 9 czerwca 2010 r. wraz z odsetkami od wspomnianej kwoty 15 EUR/dzień w wysokości 10% rocznie z coroczną kapitalizacją naliczanymi od 271 dnia następującego po dniu 4 marca 2011 r. do dnia, w którym skarżący otrzyma wspomnianą kwotę 15 EUR/dzień;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 18 EUR/dzień za każdy kolejny dzień braku przyjęcia przez Komisję w okresie od 271 dnia następującego po dniu 4 marca 2011 r. do 360 dnia następującego po dniu 4 marca 2011 r. środków wykonawczych w stosunku do wyroku z dnia 9 czerwca 2010 r. wraz z odsetkami od wspomnianej kwoty 18 EUR/dzień w wysokości 10% rocznie z coroczną kapitalizacją naliczanymi od 361 dnia następującego po dniu 4 marca 2011 r. do dnia, w którym skarżący otrzyma wspomnianą kwotę 18 EUR/dzień;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 25 EUR/dzień za każdy kolejny dzień braku przyjęcia przez Komisję w okresie rozpoczynającym się 360 dnia następującego po dniu 4 marca 2011 r. środków wykonawczych w stosunku do wyroku z dnia 9 czerwca 2010 r., która będzie wypłacana skarżącemu okresowo na koniec każdego okresu 360 dni poczynając od 361 dnia następującego po dniu 4 marca 2011 r.;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________