Skarga wniesiona w dniu 20 września 2021 r. – Kubara/EUIPO (good calories)

(Sprawa T-602/21)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Polska) (przedstawiciel: A. Suskiewicz, radca prawny)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego good calories – zgłoszenie nr 18 193 512

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie R 2167/2020-1

Żądanie

Skarżąca wnosi do Sądu o:

–    stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

–    obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

    Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001;

    Naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i zasady pewności prawa z uwagi na rejestrację przez EUIPO w charakterze wspólnotowych znaków towarowych oznaczeń „Fit calories” i „GREEN CALORIES”;

    Niedokonanie przez Pierwsza Izbę Odwoławczą EUIPO pełnej analizy wykazu towarów i usług dla których została dokonana odmowa rejestracji spornego znaku towarowego.

____________