Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 14 maja 2014 r. – Cocco przeciwko Komisji

(Sprawa F-17/13)1

(Służba publiczna – Członek personelu kontraktowego – Zatrudnienie – Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń do pracy EPSO/CAST/02/2010)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Patricia Cocco (Hunting, Francja) (przedstawiciele: adwokaci A. Salerno i B. Cortese)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie wniosku o zatrudnienie skarżącej przedstawionego przez OIL.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 25 kwietnia 2012 R. odmawiającej zatrudnienia P. Cocco w charakterze członka personelu tymczasowego należącego do grupy funkcyjnej III.W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez P. Cocco.