UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

zo 7. októbra 2009

Vec F‑3/08

Luigi Marcuccio

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Zamietnutie inštitúcie preložiť rozhodnutie – Žaloba zjavne bez právneho základu – Článok 94 rokovacieho poriadku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou L. Marcuccio navrhuje zrušiť rozhodnutie Komisie o zamietnutí jeho žiadosti o zaslanie prekladu predchádzajúceho rozhodnutia do taliančiny a zaviazať Komisiu na náhradu škody, ktorá mu vznikla

Rozhodnutie: Žaloba žalobcu sa zamieta ako zjavne bez právneho základu. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania. Žalobca je povinný zaplatiť Súdu pre verejnú službu sumu 1 000 eur.

Abstrakt

Úradníci – Povinnosť starostlivosti prislúchajúca administratíve – Povinnosť vydať individuálne rozhodnutie určené úradníkovi v jazyku, ktorý on dôkladne ovláda

(Článok 21 ES; Charta základných práv, článok 41 ods. 4; Rokovací poriadok Komisie, príloha bod 4)

Inštitúcie majú na základe povinnosti starostlivosti vydať individuálne rozhodnutie určené úradníkovi v jazyku, ktorý on dôkladne ovláda.

Ani z článku 21 tretieho odseku ES, ani z bodu 4 kódexu dobrého správania, ani z článku 41 ods. 4 Charty základných práv nevyplýva, že by každé rozhodnutie inštitúcie Spoločenstva určené jednému z jej úradníkov muselo byť vydané v jazyku pôvodnej korešpondencie. Tieto ustanovenia sa uplatnia na vzťahy medzi inštitúciami a ich zamestnancami totiž iba vtedy, keď títo zamestnanci zašlú inštitúciám písomnosť v postavení občana Únie a nie v postavení úradníka alebo zamestnanca Spoločenstva. V každom prípade, ak by inštitúcie boli povinné odpovedať na žiadosť úradníka v tom istom jazyku, ako je jazyk žiadosti, spôsobovalo by to inštitúciám neprekonateľné problémy.

(pozri body 29 – 33)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 23. marca 2000, Rudolph/Komisia, T‑197/98, Zb. VS s. I‑A‑55, II‑241, bod 46; 7. februára 2001, Bonaiti Brighina/Komisia, T‑118/99, Zb. VS s. I‑A‑25, II‑97, bod 13; 17. mája 2006, Lavagnoli/Komisia, T‑95/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑12, II‑A‑2‑569, bod 48

Súd pre verejnú službu: 13. decembra 2007, Duyster/Komisia, F‑51/05 a F‑18/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, body 58 a 59