Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Liège (België) op 28 januari 2021 – Pharmacie populaire – La Sauvegarde SCRL / Belgische Staat – SPF Finances

(Zaak C-52/21)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Cour d’appel de Liège

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Pharmacie populaire – La Sauvegarde SCRL

Verwerende partij: Belgische Staat – SPF Finances

Prejudiciële vraag

Moet artikel 56 betreffende de werking van de Europese Unie aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een regelgeving of een nationale praktijk op grond waarvan de in een eerste lidstaat gevestigde vennootschappen die gebruik maken van diensten van vennootschappen die gevestigd zijn in een tweede lidstaat, verplicht zijn om, ter voorkoming dat over de door deze laatste vennootschappen gefactureerde bedragen een vennootschapsbelasting ten bedrage van 100 % of 50 % wordt geheven, fiches en samenvattende opgaven betreffende deze uitgaven op te stellen en aan de belastingadministratie te verstrekken, terwijl zij die verplichting ter voorkoming van die belastingheffing niet hebben, indien zij gebruik maken van diensten van ingezeten vennootschappen?

____________