Personalerettens dom (Første Afdeling) af 17. februar 2009 - Liotti mod Kommissionen

(Sag F-38/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelse - karriereudviklingsrapport - bedømmelsesåret 2006 - bedømmelseskriterier, der kan benyttes af bedømmerne)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxembourg) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved B. Eggers og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for 2006.

Konklusion

Amerigo Liottis karriereudviklingsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2006 annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 158 af 21.6.2008, s. 26.