24. septembril 2007 esitatud hagi - De Fays versus komisjon

(Kohtuasi F-97/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Chantal De Fays (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid P.-P. Gehuchten ja Ph. Reyniers)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 21. juuni 2007. aasta otsus ja vajadusel 21. novembri 2006. aasta otsus;

mõista komisjonilt välja töötasu, mille maksmine peatati, koos seadusliku intressiga;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, komisjoni ametnik, kes põdes haigust, mille tõttu väidetavalt ta oli sunnitud töölt puuduma, vaidlustab ametisse nimetava asutuse otsused lugeda tema töölt puudumisi alates 19. oktoobrist 2006 loata puudumisteks ja ühtlasi juhib tähelepanu Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade (personalieeskirjad) artiklile 60.

Hageja väidab ennekõike, et vahekohtu personalieeskirjade artikli 59 alusel algatatud menetlus on vastuolus kaitseõiguse ja võistlevuse põhimõttega. Veelgi enam, arstliku komisjoni aruanne ei ole korrektselt põhjendatud, millega on põhjustatud ilmne hindamisviga.

Lisaks väidab hageja, et käesoleva hetke teadussaavutuste tundmise valguses rikub otsus, mis kohustab teda töökohale ilmuma, ettevaatuspõhimõtet.

____________