Kanne 4.6.2009 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-56/09)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä sen komission päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan vaatimus niiden vahinkojen korvaamisesta, joita on aiheutunut siitä, kun komission toimihenkilöt tunkeutuivat kantajan Luandassa sijaitsevaan virka-asuntoon 8.4.2002, ja toisaalta kopioiden luovuttaminen niistä valokuvista, jotka otettiin kyseisessä tilanteessa, sekä kaiken kyseiseen tapahtumaan liittyvän asiakirja-aineiston tuhoaminen

Vaatimukset

päätös, jolla hylättiin 24.4.2008 tehty hakemus, on lakiin perustumattomana todettava mitättömäksi tai toissijaisesti kumottava,

kirje, joka on päivätty 11.9.2008, on tarpeellisin osin lakiin perustumattomana todettava mitättömäksi tai toissijaisesti kumottava,

päätös, jolla hylättiin 3.11.2008 tehty valitus, on tarpeellisin osin lakiin perustumattomana todettava mitättömäksi tai toissijaisesti kumottava,

on vahvistettava se tosiseikka, että komission toimihenkilöt tunkeutuivat kantajan virka-asuntoon 8.4.2002 ottaen kuvia ja tehden muistiinpanoja joistakin seikoista, ja nämä tapahtumat on todettava lainvastaisiksi,

komissio on velvoitettava ilmoittamaan kantajalle kirjallisesti kaikista kyseiseen tapahtumaan liittyvistä asiakirjoista,

komissio on velvoitettava antamaan kantajalle kirjallisesti tiedoksi asiakirja-aineisto valokuvat mukaan lukien,

komissio on velvoitettava huolehtimaan näiden kaikkien asiakirjojen tuhoamisesta ja antamaan tästä tuhoamisesta tieto kantajalle,

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle korvauksena tapauksessa kärsitystä vahingosta 225 000 euroa tai sellainen tätä suurempi tai pienempi summa, jota virkamiestuomioistuin pitää oikeana ja kohtuullisena, eli a) 100 000 euroa vahingosta, joka johtuu lainvastaisesta tunkeutumisesta asuntoon, b) 100 000 euroa vahingosta, joka johtuu lainvastaisesti tapahtuneesta valokuvien ottamisesta, ja c) 25 000 euroa vahingosta, joka johtuu lainvastaisesti tapahtuneesta muistiinpanojen tekemisestä kantajan henkilökohtaisista tavaroista,

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle sitä seuraavan päivän, kun 24.4.2008 tehty hakemus saapui komissioon, ja 225 000 euron tosiasiallisen maksupäivän väliseltä ajalta kyseisestä summasta kertyvät korot 10 prosentin vuosittaisen korkokannan mukaan ja vuosittain pääomitettuina,

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle asiakirja-aineiston ilmoittamatta jättämisestä aiheutunut vahinko siten, että sen on maksettava 100 euroa päivässä huomisesta alkaen aina siihen päivään asti, jona asiakirjoista annetaan tieto kantajalle, tai muu tätä suurempi tai pienempi summa, jota virkamiestuomioistuin pitää oikeana ja kohtuullisena siten, että niiden summien osalta, jotka kertyvät huomisen ja sen kuukauden viimeisen päivän välillä, kun asiassa annetaan ratkaisu, maksun on tapahduttava ratkaisun antamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, ja ratkaisun antamisen jälkeen siten, että maksu suoritetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä tässä yhteydessä edellisen kuukauden kuluessa kertyneiden oikeuksien osalta,

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle asiakirja-aineiston tuhoamatta jättämisestä aiheutunut vahinko siten, että sen on maksettava 100 euroa päivässä huomisesta alkaen aina siihen päivään asti, jona asiakirjat on tuhottu, tai muu tätä suurempi tai pienempi summa, jota virkamiestuomioistuin pitää oikeana ja kohtuullisena siten, että niiden summien osalta, jotka kertyvät huomisen ja sen kuukauden viimeisen päivän välillä, kun asiassa annetaan ratkaisu, maksun on tapahduttava ratkaisun antamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, ja ratkaisun antamisen jälkeen siten, että maksu suoritetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä tässä yhteydessä edellisen kuukauden kuluessa kertyneiden oikeuksien osalta,

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle kaikki oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien kantajan toimesta tapahtuvan asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuvat kulut,

komissio on velvoitettava korvaamaan mahdollisesta viran puolesta hankittavasta asiantuntijalausunnosta aiheutuvat kulut.

____________