Жалба, подадена на 27 септември 2021 г. — WV/CdT

(Дело T-618/21)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: WV (представители: L. Levi и A. Champetier, адвокати)

Ответник: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви настоящата жалба за допустима и основателна,

да отмени решението от 26 ноември 2020 г., с което без предизвестие е прекратен безсрочният трудов договор на жалбоподателя, считано от 31 декември 2020 г.,

ако е необходимо, да отмени решението от 17 юни 2021 г. в частта, в която се отхвърля жалбата по административен ред на жалбоподателя от 26 февруари 2021 г. срещу първоначалното решение от 26 ноември 2020 г.,

да осъди ответника да плати обезщетение за имуществените вреди на жалбоподателя,

да осъди ответника да плати обезщетение за неимуществените вреди на жалбоподателя, оценени ex aequo et bono на 15 000 EUR,

да осъди ответника да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква три основания в подкрепа на жалбата.

Първо основание: нарушение на членове 16 и 48 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (наричани по-нататък „УРДС“) с оглед на възприетото от CdT определение на понятието „платен отпуск“.

Второ основание: нарушение на членове 16 и 48 от УРДС с оглед на член 34 Хартата на основните права на Европейския съюз, на задължението за полагане на грижа и нарушение на член 59, параграф 4 от Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Трето основание: нарушение на правото на изслушване.

____________