Odvolanie podané 1. decembra 2020: Španielske kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma rozšírená komora) z 23. septembra 2020 v spojených veciach T-515/13 RENV a T-719/13 RENV, Španielske kráľovstvo a i./Európska komisia

(vec C-649/20 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: S. Centeno Huerta a S. Jiménez García, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2020, Španielske kráľovstvo a i./Európska komisia, vyhlásený v spojených veciach T-515/13 RENV a T-719/13 RENV, EU:T:2020:434,

zrušiť rozhodnutie Komisie 2014/200/EÚ zo 17. júla 2013 o schéme pomoci SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) poskytnutej Španielskom – Daňový režim uplatniteľný na určité dohody o finančnom lízingu, tiež známy ako „španielsky systém zdanenia lízingu“,1 a

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.    Všeobecný súd porušil článok 47 Charty v spojení s článkom 256 ZFEÚ, keďže neodôvodnil analýzu selektívnej povahy článku 107 ods. 1 ZFEÚ a zásad uplatniteľných na vymáhanie pomoci.

2.    Všeobecný súd právne pochybil pri výklade a uplatnení článku 107 ods. 1 ZFEÚ, pokiaľ ide o selektívnu povahu opatrenia.

3.    Všeobecný súd právne pochybil pri výklade a uplatnení zásad legitímnej dôvery a právnej istoty v rámci skúmania pomoci podľa článku 109 ZFEÚ v dôsledku jeho metódy analýzy a keďže obidva zásady zbavil ich podstaty.

4.    Všeobecný súd právne pochybil pri výklade a uplatnení zásad uplatniteľných na vymáhanie pomoci.

____________

1 Ú. v. EÚ L 114, 2014, s. 1.