Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 19. decembra 2012 – Bavaria/Komisia

(vec C‑445/11 P)

„Odvolanie – Hospodárska súťaž – Kartel – Holandský trh s pivom – Rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES – Pokuty – Dĺžka správneho konania – Výška pokuty“

1.                     Odvolanie – Dôvody – Preskúmanie posúdenia skutkových okolností a dôkazných prostriedkov Súdnym dvorom – Vylúčenie okrem prípadov skreslenia – Dôvod založený na skreslení dôkazov – Nevyhnutnosť presne určiť skreslené dôkazy a preukázať pochybenie v analýze, ktoré viedlo k tomuto skresleniu (článok 256 ods. 1 druhý pododsek ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 169 ods. 2) (pozri body 23, 24, 27, 28, 123)

2.                     Odvolanie – Dôvody – Zopakovanie dôvodov a tvrdení predložených Všeobecnému súdu – Neidentifikovanie uvádzaného nesprávneho právneho posúdenia – Neprípustnosť (článok 256 ods. 1 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 169 ods. 2) (pozri body 93 – 95)

3.                     Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Kritériá – Závažnosť porušenia – Neexistencia záväzného alebo vyčerpávajúceho zoznamu kritérií – Miera voľnej úvahy vyhradená Komisii – Zvýšenie všeobecnej úrovne pokút – Prípustnosť (článok 81 ES; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2 a 3) (pozri body 53 – 55, 57 – 59, 73, 74)

4.                     Hospodárska súťaž – Správne konanie – Povinnosti Komisie – Dodržanie primeranej lehoty (nariadenie Rady č. 1/2003) (pozri bod 77)

5.                     Odvolanie – Dôvody – Dôvod uvedený prvýkrát v konaní o odvolaní – Neprípustnosť (článok 256 ods. 1 druhý pododsek ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170) (pozri body 98 – 100)

Predmet

Odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta rozšírená komora) zo 16. júna 2011, Bavaria/Komisia (T‑235/07), ktorým Všeobecný súd zrušil prvý článok rozhodnutia Komisie K(2007) 1697 z 18. apríla 2007 týkajúceho sa konania o uplatnení článku 81 [ES] (vec COMP/B/37.766 – Holandský trh s pivom), v ktorom Európska komisia konštatovala, že Bavaria NV sa zúčastnila na porušení príležitostnou koordináciou iných obchodných podmienok ako cien, poskytovaných individuálnym zákazníkom v sektore „horeca“ v Holandsku

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Bavaria NV je povinná nahradiť trovy konania.