SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 22. maja 2008

Zadeva F-101/07

Philippe Cova

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Osebni prejemki – Člen 7(2) Kadrovskih predpisov – Dodatek za začasno razporeditev – Nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero P. Cova predlaga razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja v Komisiji, z dne 29. junija 2007, ker mu s to odločbo za obdobje, daljše od enega leta, ni dodeljen dodatek iz člena 7(2) Kadrovskih predpisov.

Odločitev: Tožba se zavrže kot nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Postopek – Dopustnost procesnih aktov – Presoja ob vložitvi akta

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 114; Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 78)

Kadar se ugovor nedopustnosti nanaša na tožbo, ki je bila v sodnem tajništvu Sodišča za uslužbence vložena pred začetkom veljavnosti poslovnika tega sodišča, je treba uporabljati, po eni strani, postopkovna pravila iz člena 78 Poslovnika Sodišča za uslužbence, zlasti pravilo iz odstavka 3 tega člena, s katerim je Sodišče za uslužbence pooblaščeno, da odloči s sklepom brez odločanja o zadevi po temelju, in, po drugi strani, pravila o dopustnosti tožbe, na katera napotuje člen 114 Poslovnika Sodišča prve stopnje, ki se smiselno uporablja za Sodišče za uslužbence do začetka veljavnosti njegovega poslovnika.

Ker rok za vložitev ugovora nedopustnosti – ne glede na to, ali se uporablja člen 114 Poslovnika Sodišča prve stopnje ali člen 78 Poslovnika Sodišča za uslužbence – teče od vročitve tožbe, je treba v primeru, ko se tožba vroči pred začetkom veljavnosti Poslovnika Sodišča za uslužbence, nujno upoštevati rok, ki je veljal takrat in izhaja iz Poslovnika Sodišča prve stopnje. Tako v skladu z načelom pravne varnosti začetek veljavnosti Poslovnika Sodišča za uslužbence ne more zakonito povzročiti skrajšanja roka za vložitev ugovora nedopustnosti z ločenim aktom, ki je že tekel ob začetku veljavnosti tega poslovnika.

Upoštevni datum za preverjanje upoštevanja tega roka je datum, ko je ugovor nedopustnosti vložen pri Sodišču za uslužbence, ne pa datum vročitve tega ugovora tožeči stranki.

(Glej točke 23, 25 in 26.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 14. december 1992, Lenz proti Komisiji, T-47/92, Recueil, str. II-2523, točka 34;

Sodišče za uslužbence: 26. april 2006, Falcione proti Komisiji, F-16/05, ZOdl. JU, str. I-A-1-3 in II-A-1-7, točka 84; 14. december 2007, Duyster proti Komisiji, F-82/06, še neobjavljen v ZOdl. JU, točka 40; 25. januar 2008, Duyster proti Komisiji, F-80/06, še neobjavljen v ZOdl. JU, točke od 38 do 43.