Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Αυστρία) στις 22 Δεκεμβρίου 2020 – Avis Autovermietung Gesellschaft mbH κατά Verein für Konsumenteninformation

(Υπόθεση C-701/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Oberster Gerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εναγομένη και αναιρεσείουσα: Avis Autovermietung Gesellschaft mbH

Ενάγουσα και αναιρεσίβλητη: Verein für Konsumenteninformation

Προδικαστικό ερώτημα

Αντιτίθενται οι διατάξεις του κεφαλαίου VIII, ειδικότερα του άρθρου 80, παράγραφοι 1 και 2, και του άρθρου 84, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)1 (στο εξής: ΓΚΠΔ), σε εθνικές διατάξεις οι οποίες, πέραν των εξουσιών παρεμβάσεως των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία και την επιβολή της συμμορφώσεως με τον κανονισμό και πέραν των δυνατοτήτων δικαστικής προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων, παρέχουν, αφενός, σε ανταγωνιστές και, αφετέρου, σε νομιμοποιούμενες δυνάμει του εθνικού δικαίου ενώσεις, όργανα και συλλόγους, δικαίωμα να στραφούν κατά παραβάτη μέσω αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων λόγω παραβάσεων του ΓΚΠΔ, ανεξαρτήτως αν υφίσταται προσβολή συγκεκριμένων δικαιωμάτων ορισμένων υποκειμένων των δεδομένων και χωρίς ανάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, υπό το πρίσμα της απαγορεύσεως χρήσεως αθέμιτων εμπορικών πρακτικών ή της παραβάσεως νόμου για την προστασία των καταναλωτών ή της απαγορεύσεως χρήσεως άκυρων γενικών όρων συναλλαγών;

____________

1 ΕΕ 2016, L 119, σ. 1.